NTU Bio-Tech

:::
Kuan-Chen Cheng
Full-Time
Job Title Professor
Name Kuan-Chen Cheng
Office Tel No. 02-33661502(老師) 02-33664112(助理)
Email kccheng@ntu.edu.tw
Personal Website https://kuanchencheng.wixsite.com/fst213
Reference website of Research https://arspb.most.gov.tw/NSCWebFront/modules/talentSearch/talentSearch.do?action=initRsm17new&rsNo=2cde66a371114b998920d6b6bf64a694&LANG=chi
Research expertise Biomedical materials; Cosmeceuticals; Gut microflora; Alcoholic beverages
Year Paper Title
2020 316, pp126347-, (SCI)
2020 27, pp2497-2509, (SCI)
2020 40, pp397-414, (SCI)
2020 ppDOI:10.1080/12298093.2020.1746064-, (SCI)
2020 100, pp2705-2712, (SCI)
2020 301, pp112433-, (SCI)
2019 18(6), pp2011-2018, (SCI)
2019 (SCI)
2019 7(2), pp834-843, (SCI)
2019 47, pp112-119, (SCI)
2019 105, pp314-320, (SCI)
2019 38, pp15-30, (SCI)
2019 26(5), pp3339-3358, (SCI)
2019 DOI: 10.1007/s13399-019-00425-1, (SCI)
2019 131, pp1021-1031, (SCI)
2019 24, 6, pp1112-, (SCI)
2018 Chun-Nan Wu, Shih-Chang Fuh, Shin-Ping Lin, Yen-Yi Lin, Hung-Yueh Chen, Jui-Ming Liu, and Kuan-Chen Cheng , (SCI)
2018 Yi-An Chen, Jen-Chieh Tsai, Kuan-Chen Cheng, Keng-Fan Liu, Chao-Kai Chang, Chang-Wei Hsieh* , (SCI)
2018 Kai-Di Hsu§, Yu-Hin Chan§, Hong-Jhang Chen, Shi-Ping Lin, Kuan-Chen Cheng* , (SCI)
2018 Aniket Limaye, Roch-Chui Yu, Cheng-Chun Chou, Je-Ruei Liu*, Kuan-Chen Cheng*, (SCI)
2017 Lee, A, Cheng KC*, Liu, JR* , (SCI)
2017 Huang, YT, Lin, SP, Hsu, KD and Cheng, KC*, (Others)
2017 Yang, WC, Hsu, TC, Cheng, KC*, Liu, JR* , (SCI)
2017 Wu, CN and Cheng, KC*, (SCI)
2017 Kimura, S, Tung, YC, Pan, MH, Su, NW, Lai, YJ*, Cheng, KC* , (SCI)
2017 Chen, LH, Chen, YH, Cheng, KC, Chien, TY, Chan, CH, Tsao, SP, Huang, HY* , (SCI)
2017 Lin, SP, Kung, HN, Tsai, YS, Tseng, TN, Hsu, KD and Cheng, KC* , (SCI)
2016 Ting, Y; Liu, CT; Lo, KY; Cheng, KC, 1, 1, pp1-12, (Others)
2016 Lee, SK; Lur, HS; Lo, KJ; Cheng, KC; Chuang, CC; Tang, SJ; Yang, ZW; Liu, CT*, in revision, (SCI)
2016 Chen, KI; Yao, Y; Chen, HJ; Lo, YC; Yu, RC; Cheng, KC, Accepted, (SCI)
2016 Liu, JM§; Yu, TC§; Lin, SP; Hsu, RJ; Cheng, KC, 218, 20, pp41-48, (SCI)
2016 Wu, WH§; Hung, WC§; Chen, YH; Lo, KY; Cheng, KC, 201, pp27-32, (SCI)
2016 Lin, PH; Liu, JM; Chang, FW; Cheng, KC; Lin, YC; Liu, YC; Chang, YJ; Pang, ST; Wang, HW, under review, (SCI)
2016 Wu, SY; Sun, YS; Cheng, KC and Lo, KY*, Accepted, (SCI)
2016 Lin, SP§; Liu, CT§; Hsu, KD; Hung, YT; Shih TY; Cheng, KC, 23, 1, pp367-377, (SCI)
2016 Ho, JY; Chang, FW; Liu, JM; Liu, YP; Chen, SP; Liu, YL; Cheng, KC; Yu, CP; Hsu, RJ*, doi: 10.1371/journal.pone.0148301, (SCI)
2016 Liu, CT§; Erh, MH§; Lin, SP; Lo, KY; Chen, KI; Cheng, KC, doi: 10.1002/jsfa.7569, (SCI)
2016 Hsieh, SC§; Liu, JM§; Pua, XH; Ting, Y; Hsu, RJ; Cheng, KC, 100, 6, pp2629-2639-, (SCI)
2016 Liu, JM; Lin, PH; Hsu, RJ; Chang, YH; Cheng, KC; Pang, ST; Lin, SK*, under review, (SCI)
2016 Huang, CN; Lin, CP, Hsieh, FC; Lee, SK; Cheng, KC; Liu, CT*, in revision, (SCI)
2016 Liu, JM; Chang, FW; Liu, YP; Cheng, KC; Chan, HH; Ho, TW; Yang, JJ; Hsu, RJ*, under review, (SCI)
2016 Chang, FW; Liu, YP; Ho, TW; Cheng, KC; Hsu, RJ*; Liu, JM*, under review, (SCI)
2016 Chang, FW; Liu, YP; Yang, JJ; Lin, YC; Cheng, KC; Hsu, RJ*; Liu, JM*, under review, (SCI)
2016 Lin, PH; Liu, JM; Chang, FW; Cheng, KC; Lin, YC; Chang, YH; Pang, ST; Wang, HW; Hsu, RJ*, under review, (SCI)
2016 Hsu, KD; Wu, SP; Lin, SP; Cheng, KC*, under review, (SCI)
2016 Hsu, KD; Chen, HJ; Wang, CS; Lum, CC; Wu, SP., Lin, SP; Cheng, KC*, under review, (SCI)
2016 Lin, SP; Huang, YH; Hsu, KD; Lai, YJ; Chen, YK; Cheng, KC*, under review, (SCI)
2016 Po-Hung Lin, Shun-Ku Lin, Ren-Jun Hsu, Kuan-Chen Cheng, Jui-Ming Liu, 22(1):88-95., (SCI)
2015 Hung, YT; Liu, CT; Peng, IC; Hsu, C; Yu, RC; Cheng, KC*, The implementation of HACCP management system in peanut butter ice cream plant., J Food Drug Anal, doi:10.1016/j.jfda.2015.02.005, (SCI)
2015 Chiang, Hsin-Han; Chen, Kuan-I; Liu, Chi-Te; Hsieh, Shu-Chen; Cheng, Kuan-Chen, In press, (SCI)
2014 Lu, J; Pua, XH; Liu, CT; Chang, CL; Cheng, KC*, 22, pp391-398, (SCI)
2014 Lin, SP; Hsieh, SC; Chen, KI; Demirci, A; Cheng, KC*, 21, pp835-844, (SCI)
2013 Pua, XH; Lee, MC; Hsieh, SC; Yu, TC; Cheng, KC*, 51, pp176-187-
2013 Huang, YT; Cheng, KC; Yu, RC; Chou, CC, 10, 2, pp165-170, (SCI)
2013 Cheng, KC*; Wu, JY; Lin, JT; Liu, WH*, DOI : 10.1007/s00217-013-1936-7, (SCI)
2013 Chen, KI; Lo, YC; Liu, CW; Yu, RC; Cheng, KC*, DOI:10.1016/j.foodchem.2013.01.093, (SCI)
2013 Cheng, KC; Ren M; Ogden KL, 128, pp44-48, (SCI)
2013 Shin-Ping Lin, Iris Loira Calvar, Jeffrey M Catchmark, Je-Ruei Liu, Ali Demirci and Kuan-Chen Cheng*
2012 Chen, KI; Lo, YC; Su, NW; Chou, CC; Cheng, KC*, 60, 51, pp12540-12546, (SCI)
2012 Chen, KI; Erh, MH; Su, NW; Liu, WH; Chou, CC; Cheng, KC*, 96, 1, pp9-22, (SCI)
2011 Cheng, K. C., A. Demirci and M. J. Catchmark, 92, 1, pp29-44, (SCI)
Patent Title Patent Number Patent Country Authors
Honor Category Year Award Name Awarding Unit
Outside School Honor 2019
Inside School Honor 2019
Outside School Honor 2019
Inside School Honor 2018
Outside School Honor 2017
Inside School Honor 2017
Outside School Honor 2017
Inside School Honor 2017
Outside School Honor 2016
Inside School Honor 2015
Inside School Honor 2013
Outside School Honor 2013
Outside School Honor 2013
Duration
2020.01 ~ 2020.12
2020.01 ~ 2020.12
2020.01 ~ 2021.12
2019.12 ~ 2021.11
2019.10 ~ 2021.09
2019.01 ~ 2019.12
2019.01 ~ 2019.12
2018.02 ~ 2020.02
2017.07 ~ Up to today
2015.02 ~ 2015.08
2012.08 ~ Up to today
2010.08 ~ 2011.07
2005.08 ~ 2006.08
2001.10 ~ 2003.06